Wat houdt het Happy Pet Health Plan in?

Het Happy Pet Health Plan van Dierenkliniek Spaarne is ontworpen om diensten en produkten voor preventieve zorg voor huisdieren te leveren in ruil voor een voorafgaande periodieke vergoeding. Het gaat om de diensten en produkten zoals beschreven in de folder en/of op www.dierenkliniekspaarne.nl.

Diereigenaar

De Diereigenaar is in deze voorwaarden degene die voor het Happy Pet Health Plan betaalt.

Extra dieren

Elk extra dier van dezelfde Diereigenaar ontvangt 5% korting per maand op het/de goedkoopste plan(nen), mits het verschuldigde bedrag van alle dieren van deze Diereigenaar op dezelfde dag bijgeschreven wordt op de rekening van Dierenkliniek Vondelpark.

Prijsverhogingen

Dierenkliniek Spaarne behoudt zich het recht om jaarlijks op 1 januari de periodieke vergoeding te verhogen. Dit zal uiterlijk twee maanden tevoren schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt worden aan de Diereigenaar. Dierenkliniek Spaarne mag de prijzen van zijn produkten verhogen op elk moment. Medicatie en produkten voor chronische behandelingen zullen volgens de normale jaarlijkse norm verhoogd worden.

Opzeggen door Dierenkliniek Spaarne

Dierenkliniek Spaarne behoudt zich het recht deze overeenkomst te beëindigen met in acht neming van één maand opzegtermijn, behoudens het feit dat alle produkten en diensten waarvoor betaald is, uitgegeven zijn of worden. De periodieke vergoeding zal moeten worden betaald tot het einde van de overeenkomst.

Opzeggen door de Diereigenaar

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van de overeenkomst en wordt aangegaan voor een initiële periode van 12 maanden. Na de initiële termijn wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden. Na de initiële termijn heeft de Diereigenaar het recht deze overeenkomst te beëindigen met in achtneming van 1 maand opzegtermijn, behoudens het feit dat alle produkten en diensten van het lopende contract betaald zijn. De overeenkomst kan in het geval van overlijden van het huisdier of verhuizing van de Diereigenaar eerder beëindigd worden. Dan moet het openstaande bedrag voor de verkregen diensten en produkten tot dan toe per direct worden voldaan.

In geval van een jaarlijkse betaling vooraf wordt de vergoeding voor de maanden waarvan geen gebruik meer wordt gemaakt binnen acht weken teruggestort op de rekening waarvan de incasso heeft plaatsgevonden onder inhouding van de korting voor jaarbetaling.

Onbetaalde facturen

Mocht de periodieke betaling één maand na de betalingsdatum niet voldaan zijn, dan behoudt Dierenkliniek Spaarne zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen. De Diereigenaar wordt hiervan per brief of email op de hoogte gesteld. De Diereigenaar is dan aansprakelijk voor het openstaande bedrag voor de verkregen diensten en produkten tot dan toe.

Behandelingen tegen gereduceerd tarief

In de situatie dat de Diereigenaar het Happy Pet Health Plan beëindigt binnen twaalf maanden na het ontvangen van een behandeling tegen gereduceerd tarief, behoudt Dierenkliniek Spaarne zich het recht om de het verschil ten opzichte van het reguliere tarief door te berekenen aan de Diereigenaar. De Diereigenaar hoeft het verschil niet terug te betalen in de ongelukkige omstandigheid van het overlijden van het huisdier.

Betaling van de periodieke vergoeding

De periodieke vergoeding zal per automatische incasso worden geïnd door Dierenkliniek Spaarne. De Diereigenaar zorgt er voor dat incasso van de vergoeding mogelijk is van de bij Dierenkliniek Spaarne opgegeven Nederlandse bankrekening tot het contract is beëindigd. Deze betalingsafspraak is een strikte afspraak tussen de Diereigenaar en Dierenkliniek Vondelpark.

Verantwoordelijkheid van de Diereigenaar

Het is de verantwoordelijkheid van de Diereigenaar om: 1. langs te komen op de praktijk om de produkten en diensten waar het dier volgens het Happy Pet Health Plan recht op heeft op te halen, of met Dierenkliniek Spaarne af te spreken dat deze per post verzonden worden 2. Dierenkliniek Spaarne bij elk bezoek te informeren over elke verwonding, of andere verandering in de gezondheidsstatus van het dier in het algemeen.

Contract

Dit contract is een exclusieve overeenkomst tussen de Diereigenaar en Dierenkliniek Spaarne. Het is niet uitwisselbaar en betreft geen behandelingen of produkten uitgegeven door andere dierenartspraktijken. Dit contract kan bij eventuele verkoop van de praktijk overgedaan worden aan de nieuwe eigenaar na voorafgaande mededeling per brief of e-mail van Dierenkliniek Spaarne.

Kortingen

Aanbiedingen aangeboden als onderdeel van het Happy Pet Health Plan gelden alleen voor die dieren die geregistreerd staan als deelnemers van het plan.

Wijziging voorwaarden

Dierenkliniek Spaarne behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen. De meest recente voorwaarden worden gepubliceerd op www.dierenkliniekspaarne.nl. Mocht u het niet eens zijn met een wijziging, dan heeft u het recht dit contract te beëindigen met terugwerkende kracht tot het moment dat de voorwaarden gewijzigd zijn met een maximum van drie maanden.

Versie 20 februari 2018